تبلیغات
برای تازه شدن دیر نیست - اگر من پسر بودم

برای تازه شدن دیر نیست

http://marmolak.net/images/jl4b1ycva7l3mox8d6f.jpg Beyonce If I Were A Boy Lyrics اگر من پسر بودم If I were a boy even just for a day اگر حتی برای یک روز پسر بودم I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go صبح ها از خواب برمی خواستم و سریع لباسم رو پوشیده و بیرون می رفتم Drink beer with the guys and chase after girls با سایر پسرها آبجو می خوردم و دنبال دخترها راه می افتادم I'd kick it with who I wanted and I'd never get confronted for it cause they stick up for me هرکسی را می خواستم می زدم و هیچوقتم بخاطرش بازخواست نمی شدم چرا که آنها (که کتکشان زدم)به رویم اسلحه کشیده بودند If I were a boy I think I could understand How it feels to love a girl اگر پسر بودم فکر کنم می تونستم بفهمم که عاشق یک دختر بودن ، چه احساسی دارد I swear I'd be a better man I'd listen to her قسم می خورم که مرد بهتری می شدم من به حرفهای او(دختره) گوش می دادم Cause I know how it hurts When you lose the one you wanted Cause he's taking you for granted And everything you had got destroyed چون می دونم از دست دادن کسی که با تمام وجودت او را می خواهی، چه قدر دردناک است چون آنفرد را برای همیشه و برای تمام عمر می خواهی و وقتی از دستش می دهی همه زندگی ات و هر چه داردی نابود می گردد If I were a boy I would turn off my phone Tell everyone it's broken so they'd think that I was sleeping alone اگر پسر بودم موبایلم را خاموش می کردم و به همه می گفتم که رابطه مون تمام شده و آنها هم فکر می کردند که تنها می خوابم I’d put myself first and make the rules as I go Cause I know that she’ll be faithful, waiting for me to come home, to come home. همیشه خودم را جلو می انداختم و دستور می دادم چون می دونم چگونه او(زنم) باوفا باقی خواهد ماند و منتظرم می ماند تا به خانه بیایم ، تا به خانه بیایم If I were a boy I think I could understand How it feels to love a girl I swear I'd be a better man I'd listen to her Cause I know how it hurts When you lose the one you wanted Cause he's taking you for granted And everything you had got destroyed تکرار It's a little too late for you to come back Say it's just a mistake, think i'd forgive you like that یک ذره دیر شده که برگردی ، و بگویی این فقط یک اشتباه بوده و فکر بکنی که می بخشمت If you thought I would wait for you you thought wrong اگر فکر می کنی منتظرت می مانم در اشتباهی But you're just a boy You don't understand and you don't understand, ohhhh ولی تو فقط یک پسری و متوجه نمی شوی نمی فهمی How it feels to love a girl که عاشق یک دختر بودند چه حسی دارد Someday you wish you were a better man یک روزی آرزو می کنی که ای کاش مرد بهتری بودی You don't listen to her You don't care how it hurts به او(دختره) گوش نمی دهی و بهش توجه نمی کنی Until you lose the one you wanted Cause you're taking her for granted And everything you had got destroyed و این تا زمانی ادامه خواهد داشت که کسی را که واقعا می خواهی از دست دهی چون فقط او را می خواستی و با رفتنش زندگی ات نابود می شود But you're just a boy ولی تو فقط یک پسری

+نوشته شده در جمعه 15 آبان 1388 ساعت08:51 ب.ظ توسط farbod dehghan | نظرات |