تبلیغات
برای تازه شدن دیر نیست - وصل ممكن نیست ...

برای تازه شدن دیر نیست

http://up.iranblog.ir/3/1258562123.jpg
نه ....

 وصل ممكن نیست ...
 همیشه فاصله ای هست

دچار (عاشق) باید بود
وگرنه زمزمه حیران میان دو حرف حرام خواهد شد
وعشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست
و عشق صدای فاصله هاست
صدای فاصله هایی كه غرق ابهامند
نه ... صدای فاصله هایی كه مثل نقره تمیزند
وبا شنیدن یك هیچ میشوند كدر
همیشه عاشق تنهاست
ودست عاشق در دست ترد ثانیه هاست
و او و ثانیه ها میروند آنطرف روز
و او وثانیه ها روی نور میخوابند
و او و ثانیه ها بهترین كتاب جهان را به آب میبخشند
و خوب میدانند كه هیچ ماهی هرگز هزار و یك گره رودخانه را نگشوده است

+نوشته شده در چهارشنبه 27 آبان 1388 ساعت06:09 ب.ظ توسط farbod dehghan | نظرات |