تبلیغات
برای تازه شدن دیر نیست - last

برای تازه شدن دیر نیست

http://up.iranblog.com/37261/1266940552.jpg
این شمارهها را اولین بار در اپیزود «اعداد» فصل یک دیدیم، زمانیکه این عددها باعث شدند هارلی در مسابقه لاتاری تبدیل به یک مولتی میلیونر شود! خود هارلی هم اولین بار این عددها را از لئونارد در بیمارستان روانی شنیده بود. به خاطر بدشانسی هایی که هارلی بعد از برنده شدن در لاتاری تجربه کرد، این شمارهها را نفرین شده میدانست. بعد از دیدن این عددها در نوشتههای دانیل، هارلی به دنبالش رفت و دانیل برایش تعریف کرد که یک پیغامی که این اعداد را تکرار میکرده آنها را به جزیره کشانده و او هم معتقد بود عددها نفرین شدهاند.

خطوط هیروگلیف در شمارشگر معسلامح ایستگاه قو

در بخش آخر فصل اول «مهاجرت، قسمت 2» هارلی این شمارهها را روی دریچه قو دید. فصل دوم در اپیزود «سرگردان» فهمید که این عددها کدی است که باید هر 108 دقیقه در یک کامپیوتر درون ایستگاه قو وارد شود (4+8+15+16+23+42=108). وارد کردن این اعداد دوباره شمارشگر را به حالت اول و 108 دقیقه برمیگرداند. اگر اپراتور به موقع دگمه را فشار نمیداد، شمارشگر شروع میکرد به نشان دادن یک سری شکلهای هیروگلیف؛ ولی در طی این مدت هنوز هم امکان فشار دادن دگمه و بازگشتن شمارشگر به حالت 108 دقیقه وجود داشت.

در این عملیات قرار بر این بود که هر 540 روز کارکنان ایستگاه قو جایشان را عوض کنند (یعنی 108 × 5) و به این معنی بود که هر نفر باید 7200 بار اعداد را وارد کند.

در فصل چهارم اپیزود «مردگان محرز» اخبار تلویزیون که بازمانده های هواپیمای اوشینگ را نشان می داد، عنوان کرد که تمام 324 نفر کارکنان و مسافرین مرده اند! (108 × 3 = 324)

کارگر سازنده ایستگاه قو این اعداد را به عنوان «شماره سریال» بر روی درپوش دریچه نمایش میداد. کارگر دیگر به خاطر اینکه کاغذش لک شده بود نمیتوانست به راحتی شمارههای آخر را بخواند.

در لاست میفهمیم که این شش عدد عنصر اصلی معادله والنزتی (یک فرمول ریاضی که برای پیشگویی کردن سرانجام بشریت طراحی شده) هستند. درواقع گفته شده که این اعداد نشان دهنده فاکتورهای محیطی و انسانی در معادلاتند (فرمهای شمارشی مشخص) البته معنی دقیق آنها قطعی نیست. یکی از اهداف ابتکار دارما این بود که فاکتورهایی که منجر به مرگ و نابود شدن بشریت میشود را تغییر دهد، که با تغییر و دگرگونی حداقل یکی از فاکتورهای محیطی/ انسانی نشان داده میشود: برای مثال در « اعداد». باهمه این احوال در تمام این سالهای تحقیق ابتکار دارما در رسیدن به این اهدافش شسکت خورد و علی رغم تحقیقات زیاد و دستکاری در قانون معادلات، همیشه نتیجه نهایی همین اعداد بودند.


اولین بار اعداد کجا استفاده شدند؟

* در بیمارستان روانی لئونارد درموردش صحبت کرد؛ او هم این اعداد را از سام تومی وقتی که با همدیگر در یک کشتی جنگی دراقیانوس کبیر بودند شنیده بود.

* هارلی از آنها در مسابقه لاتاری استفاده کرده و برنده شد.

* پیغامی شامل این اعداد دانیل را به جزیره کشاند.

* این اعداد همراه با یک فرمول ریاضی هفت بار در نوشتههای دانیل تکرار شده بود (اپیزود اعداد)

* روی ورودی دریچه ایستگاه قو (مهاجرت، قسمت 2)

* روی در منفجر شده ایستگاه قو (اپیزود Lockdown)

* اعدادی که به کامپیوتر ایستگاه قو وارد میشد. ( اپیزود سرگردان)

* روی داروهایی که دزموند به بازویش تزریق میکرد (مرد دانش، مرد ایمان) و (آشنایی)

* روی شیشههای دارویی که در ایستگاه پزشکی به کلیر تزریق میشد. (مرخصی زایمان)

* وقتی ماشین هارلی خراب شد، کیلومتر شمار (کیلومتر بر ساعت) از عدد 16 به 15 به 8 و بالاخره روی4 رفت. روی داشبورد هم درجه حرارت 23 سلسیوس و مسافت سنج هم 42 کیلومتر را نشان داد. (مهاجرت، قسمت2)

* وقتی هارلی 6 نفر از بازیکنان دختر تیم فوتبال را به فرودگاه برگرداند، روی اونیفرم هر کدامشان یکی از شمارهها نقش بسته بود (مهاجرت، قسمت2)

* بعضی جاها روی خرگوشهای سفید جزیره نوشته شده بود.

* شماره ماشین پلیس LAPD.

* مسافت طی شده کامارو تعمیر شده هارلی این اعداد را نشان میداد، که این موضوع باعث شد هارلی از مهمانی تولدش فرار کند (هیچ جا خونه آدم نمیشه، قسمت 1).

* روی عصای اکو این اعداد حک شده بود.

* شماره دادگاه کیت 4815162342 بود (Eggtown)

مفاهیم

دیوید فاری (یکی از نویسندههای فصل 1 و هم تهیه کننده اجرایی) در مورد چگونگی پیدایش عددها توضیح داد: «وقتی من شروع به نوشتن اپیزود «اعداد» کردم، درنظر داشتم که که از اعدادی استفاده کنم که قبلا در فیلم نشان داده شده بود... مثلا 4(تعداد سالهایی که لاک روی ویلچر بود) 8و 15 (شماره 815 هواپیما) و غیره» و اینها تبدیل به ایده نابی شد تا اعدادی را در فیلم بگنجانند که برای جی.جی آبرامز نیز بسیار مهم بود.

ارجاع به مذهب

پروژه ایستگاه قو برای ابتکار دارما ساخته شده بود. خود کلمه دارما به معنی «وظیفه اخلاقی» میباشد و عدد 108 عدد بسیار مهمی در اساطیر هندو و بودایی به شمار میآید. تعداد زیادی از بوداییان تعداد گناهان (یا ناپاکی) نوع بشر را 108 میدانند. و دلیل این نظریه این است که در جشنهای سال تو مثلا در ژاپن یک زنگ 108بار نواخته میشود و یا تسبیح های عبادت کنندگان بودایی 108 مهره دارد... همچنین گفته میشود که در آیین هندو خدا 108 اسم دارد.
در فرهنگ چین باستان نیز، 108 عدد خوش شانسی و خوش یمنی است، که این عدد از «108 قهرمان» (یا «108 ژنرال» یا «108 راهزن») گرفته شده است؛ اینها هستههای اصلی شورش ایالت شاندانگ در هزار سال پیش بودند.[CENTER]Apophenia در علم حساب[/CENTER]
اگر شما شروع به جمع و تفریق کردن این عددها کردهاید، میتوانید هر تئوریای را که میخواهید طرح کنید. برای مثال:

در اپیزود 19 (23-42) برای بون حادثه اتفاق افتاد.

در اپیزود بیستم (4+16) بون مرد؛ بچه کلیر هم در همان اپیزود به دنیا آمد و غیره...

عددهای نوشته شده توسط دانیل

4 8 15 16 23 42
4 8 15 16 23 42
4 8 15 16 23 42
4 8 15 16 23 42
4 8 15 16 23 42
4 8 15 16 23 42
4 8 15 16 23 42

وقتی خواندن اعداد را از خط اول و سمت راست شروع کرده و به خط بعدی برویم عدد 8، هشتمین عدد از بالا است. 15 عدد پانزدهم،16 عدد شانزدهم، 23 و 42 هم همین طور عدد بیست و سوم و چهل و دوم شمرده میشوند.

نقشه اعداد دانیل دقیقا ستونها و ردیفهای یکسانی دارد (با چرخش 9 درجه) به عنوان یک مدار چهار سویه، که وقتی در اپیزود «اعداد» هارلی از لنی سئوال میکرد، لنی ازش استفاده کرد.

حال سلسله مراتب این 6 عدد را اینگونه مینویسیم: n1, n2, n3, n4, n5, n6

n1 = 4 (عدد اول این قاعده را ندارد)

n2 = 6*k2 + 2

n3 = 6*k3 + 3

n4 = 6*k4 + 4

n5 = 6*k5 + 5

n6 = 6*k6 + 6

حال عددی که به جای عدد مجهول (به همراهk) آمده است را مینویسیم:

k2 = 1

k3 = 2

k4 = 2

k5 = 3

k6 = 6

و حالا اگر این اعداد را به جایk بگذاریم نتیاج حاصله همان «اعداد» خودمان خواهند بود!!

در اپیزود 18 فصل 1 شما برای اولین بار تمام اعداد را با هم میبینید، اگر همه اعداد را از بالا به پایین با خودشان جمع کنید و بعد دوباره مجموعشان را با هم جمع کنید و از آنها میانگین بگیرید و سپس حاصل را از 18 یعنی شماره همان اپیزودی که گفتیم کم کنید به عدد 108 میرسید!

نگاه کنید:

4x7=28

8x7=56

15x7=105

16x7=112

23x7=161

42x7=294

28+56+105+112+161+294=756

756/6=126

126-18=108

رویدادها و تصادفات خارج از فیلم

* اولین باری که اعداد به طور روشنی در اپیزود «اعداد» نشان داده شد، سایت Encyclopedia در بخش اعداد صحیح هیچ عدد صحیحی نداشت که شامل این اعداد باشد. بعد از این اپیزود، اعداد (همراه با 108) با نام «اعداد گمشده» به encyclopedia اضافه شد. به همین خاطر به نظر ما خیلی بعید است که این اعداد از نظر علمی و ریاضیات اهمیت اساسی داشته باشند.

و خلاصه اینکه بعضی از این اعداد قبل از لاست نیز اعداد خاصی به شمار میآمدند:

*4 در کشور کره عدد بدشانسی به حساب میآید. تلفظ این عدد شبیه تلفظ کلمه «مرگ» در زبان چین است. در گذشته هم درون آسانسورها روی دگمه طبقه «4»، حرف F را مینوشتند.

*08/15 شماره مدل ماشینهای توپ انداز زمان جنگ جهانی اول بود.

*بمب اتمی هیروشیما ساعت 8.15 منفجر شد.

*23 در چندین تئوری توطئه در شمارههای مربوط به «روشن فکران» وجود داشته و تقریبا در طول تاریخ همیشه وجود داشته.

*درسال 1998 فیلمی با عنوان «23» ساخته شد.

*8/15 روز استقلال کشور کره است. کره شمالی حتی نوشیدنی ملی ای به نام «سودا815» دارد که در زبان محلی بیشتر با نام Pal Il Oh Cola شناخته شده است.

*8/15 روز استقلال هندیها هم هست.

*در سری داستانهای علمی تخیلی مشهور هیتچهیکر که مربوط به آشنایی با کهکشان راه شیری میشود، 42 پاسخ به سئوالات مربوط به زندگی جهان و همه چیز وجود دارد.

*دیوید فاری عنوان کرد که این موضوع الهام بخش او برای انتخاب کردن عدد 42 به عنوان شماره آخر بوده است.

*در منهتن پنج خیابان شرقی غربی دوطرفه خیابانهای هشتم، چهاردهم، بیست و سوم، سی و چهارم و چهل و دوم نام دارند. خیابانهای دیگر پایین تر از خیابان چهل و دوم همه یک طرفه اند.

*«طوفان» ویلیام شکسپیر ابتدا در سال 1623 در صفحه اول چاپ می شد و تا سال 1642 که تئاترها بسته شد ادامه داشت. 42 23 16

رخدادهای اسطورهای

* اسم پنه لوپه ویدمور از اشعار حماسی هومر یعنی اودیسه گرفته شده، در اودیسه پنه لوپه 108 خواستگار دارد (108= 42+23+16+15+8+4).

رخدادهای گوناگون مشابه در دنیای واقعی
* تصادفا شمارههای برنده شده در لاتاری مشهور ایرلند در تاریخ 11/16/2005 (بعد از شروع شدن لاست) خیلی نزدیک به این اعداد بود، اعداد 4 8 15 16 23 24 (فقط عدد آخر برعکس بود). در سالهای اخیر به دلیل افزایش محبوبیت و شهرت لاست، این اعداد تبدیل به شمارههایی شدند که بارها و بارها در بازی ها و لاتاری ها استفاده میشد.
__________________


+نوشته شده در دوشنبه 3 اسفند 1388 ساعت08:00 ب.ظ توسط farbod dehghan | نظرات |